Kontakt

OZ Bez rozdielu


Mgr. Petronela Fábryová

špeciálny pedagóg, lektor

Zdravotné stredisko Mier

Šafárikovo nám. 3

Spišská Nová Ves

Telefón: 0915 718 705

bezrozdielu@gmail.com

 

OZ Bez rozdielu, špeciálno pedagogické  vzdelávacie centrum

Doplnkové spoloplatnené služby: 


JIAS/ auditívna sluchová individualizovaná stimulácia:
diagnostika 50€ ( 2h  ), individualizované CD si zakupuje klient sám po komplexnej diagnostike/náklady na vytvorenie stimulačných skladieb: cena 42€

kontrolná rediagnostika po 6-10 týždňoch / cena 35€ / kontrolná rediagnostika 

Bilaterálna integrácia/
diagnostika 35€, jednotlivé tréningy 20€/ tréning

Senzorická integrácia/ tréningové sedenia s prvkami senzorickej integrácie/ 23€ / 45 min-60 min v senzorickej miestnosti priamo v centre

Vypracovanie senzorického programu ( sensory diet ) na celý týždeň: 25€ ( rodič pracuje s dieťaťom po 1. sedení v domácom prostredí na základe individualizovaného programu )

KUPOZ konzultácia 15€, následné kontroly 10 € po 2 týždňoch ( rodič zakupuje prostredníctvom certifikovaného pracovníka pracovný materiál v cene 22€)

KUPREV konzultácia 15€, následné kontroly každé 2 týždne10€, pracovné materiály 29€ ( rodič zakúpi pracovný materiál prostredníctvom certifikovaného pracovníka )

SINDELÁR diagnostika 50€, tréningy a kontrolné stretnutia ( každé 2 týždne- 15€ / 20 min )

ARTETERAPIA  25€ / 90min

ŠPECIÁLNO - PEDAGOGICKÉ INTERVENCIE na mieru- 20€/ hod

 

Keď deti dosiahnu pokrok v individuálnych terapeutických sedeniach, je potrebné, aby porozumeli sociálnym pravidlám a normám, aby si rozvíjali sociálne zručnosti.
Väčšina detí sa chce prirodzene hrať s ostatnými deťmi, ale niektoré po dlhom pobyte v izolovanom prostredí nevedia ako na to. Nevedia, ako nadviazať konverzáciu, o čom hovoriť, sú nesmelé, bojazlivé, úzkostlivé, väčší kolektív ich znervózňuje, nedokážu sa adaptovať. Práve pre takéto detičky ponúkame:

Skupinové špeciálno- pedagogické vzdelávacie intervencie, kde sa naučíme rozvíjať sociálne zručnosti. V skupine je maximálne 5 detí, minimálne 3 deti. Skupiny sú tvorené podľa vývojovej úrovne dieťaťa a nie podľa veku. Pracujeme na sociálnych, komunikačných 

S rodičmi si spoločne zadefinujeme ciele, ktoré chceme spoločne dosiahnuť:

1. Naučíme sa hrať s ostatnými

Hra je silným katalyzátorom rozvoja v prvých rokoch života. Tým, že sa deti hrajú s ostatnými, sa učia vyjednávať, riešiť problémy, striedať sa, zdieľať a experimentovať.

2. Naučíme sa riešiť problémy

Keď má dieťa problém, namiesto ponúknutého riešenia ho naučíme, aby sa zúčastnilo na procese riešenia


3. Naučíme sa pomenovať pocity

Deti, ktoré sú vnímavé k emóciám okolo nich, sú tiež schopné lepšie vychádzať ostatnými.


4. Naučíme sa ako byť nápomocnýú/á

Byť užitočný pre iných si vyžaduje, aby deti nehľadeli na seba a poznali potreby druhých

5. Naučíme sa kontaktné zručnosti

Naučiť sa kontaktovať rovesníkov

Realizujeme školenia, workshopy pre pedagógov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, rodičov podľa potrieb tej ktorej školy, mimoškolského vzdelávacieho zariadenia

 

Mgr. Petronela Fábryová

špeciálny pedagóg, lektor

Zdravotné stredisko Mier

Šafárikovo nám. 3

Spišská Nová Ves

Telefón: 0915 718 705


bezrozdielu@gmail.com

 

Rýchly kontakt

Prihlásenie