Cenník

OZ Bez rozdielu, špeciálne mimoškolské vzdelávacie centrum
www.bezrozdielu.eu

Individuálne terapie

Jedná sa o tréningové sedenia, ktoré sa uskutočňujú jeden na jedného - jeden terapeut a jedno dieťa. Stretnutia sú realizované raz / dvakrát / trikrát týždenne v závislosti od diagnózy a funkčných schopností vášho dieťaťa. Intervencia nasleduje po komplexnej diagnostike, pretestovaní
Čo sa testuje: jemná, hrubá motorika, reflexy, lateralita, rovnováha, koordinácia, koncentrácia, vizuálna, auditívna pamäť, diferenciácia, intermodalita, serialita. Po vyhodnotení sa stanoví individualizovaný program vypracovaný priamo na mieru klienta a stanovia sa ciele, ktoré sa prehodnocujú po každom jeden a pol mesiaci. Zlepšenia sa zaznamenávajú a ciele sa revidujú v závislosti od výsledkov

Program 1
Intenzívny intervenčný program 3 x týždenne/ v trvaní 2x 45min / 25€ deň/ 75€ týždeň
Rozvoj školskej zrelosti:
- zrýchlenie psychomotorického tempa
- rozvíjame pozornosť
- orientáciu v priestore
- predmatematické predstavy
- sluchové, zrakové vnímanie
- grafomotorika
- myslenie
Cieľ- zlepšenie pojmového myslenia, organizačné schopnosti, zvýšenie sebavedomia, zlepšenie komunikácie, medziľudských vzťahov. Dosiahnutie cieľa prostredníctvom metodiky Sindelár, Eľkonin, pohybový program Bilaterálna integrácia, Senzorická integrácia
Systematickosť a pravidelnosť stretnutí tvoria základ úspechu


Program 2
Intenzívny intervenčný program 2 x týždenne/2x 45min / 25€ deň/ 50€ týždeň
Rozvoj školskej zrelosti:
- zrýchlenie psychomotorického tempa
- rozvíjame pozornosť
- orientáciu v priestore
- predmatematické predstavy
- sluchové, zrakové vnímanie
- grafomotoriku
- myslenie
Cieľ- zlepšenie pojmového myslenia, organizačné schopnosti, zvýšenie sebavedomia, zlepšenie komunikácie, medziľudských vzťahov. Dosiahnutie cieľa prostredníctvom metodiky Sindelár, Eľkonin, pohybový program Bilaterálna integrácia, Senzorická integrácia ( zmyslová integrácia )
Systematickosť a pravidelnosť stretnutí tvoria základ úspechu

Program 3
Intenzívny špeciálno pedagogický program zameraný na komplexný rozvoj dieťaťa pomocou prvkov senzorickej integrácie realizovaný v senzorickej miestnosti 2x týždenne ( 23€ / 45-60 min )- taktilné aktivity, vestibulárne, proprioceptívne aktivity vypracované na mieru podľa aktuálnych potrieb klienta ( klient hypersenzitívny, alebo hyposenzitívny )

Program 4
Individuálne sedenia s prvkami Handle prístupu / rodič + dieťa. Prostredníctvom pravidelnej, jemnej a pozvoľnej stimulácie tieto aktivity Handle prístupu posilňujú oslabené funkcie, vďaka čomu sa môžu zlepšiť funkcie nervového systému i proces učenia
Frekvencia 1x týždenne/ 18€ 45min

Iné:
Vstupná konzultácia, stimul 20€/45min
Vypracovanie individuálneho programu pre dieťa 40€
Špeciálno pedagogická intervencia šitá na mieru klienta 20€/45min

Diagnostiky, terapie:


JIAS/ auditívna sluchová individualizovaná stimulácia:
diagnostika 50€ ( cca 1,5-2h ), individualizované CD si zakupuje klient sám po komplexnej diagnostike/ cena stimulačnej hudby 42€, kontrolná rediagnostika po 6-10 týždňoch 35€ ( cca 1-1,5h )

Bilaterálna integrácia/
diagnostika 35€, jednotlivé tréningy 20€/ tréning

Senzorická integrácia/ tréningové sedenia s prvkami senzorickej integrácie/ 23€ / 45 min-60 min v senzorickej miestnosti priamo v centre

Vypracovanie senzorického programu ( sensory diet ) na celý týždeň: 25€ ( rodič pracuje s dieťaťom po 1. sedení v domácom prostredí na základe individualizovaného programu )

KUPOZ konzultácia 15€, následné kontroly 10 € po 2 týždňoch ( rodič zakupuje prostredníctvom certifikovaného pracovníka pracovný materiál v cene 22€)

KUPREV konzultácia 15€, následné kontroly každé 2 týždne10€, pracovné materiály 29€ ( rodič zakúpi pracovný materiál prostredníctvom certifikovaného pracovníka )

SINDELÁR diagnostika 50€, tréningy a kontrolné stretnutia ( každé 2 týždne- 15€ / 30 min )

NEUROVÝVINOVÁ TERAPIA :

Vstupná diagnostika, zadanie cvičení : (INPP, Bilaterálna integrácia, Biofeedback) cca 2,5 až 3 hod

+ vypracovanie správy z vyšetrenia

Kontrolná rediagnostika, úprava cvičení (každých 8 týždňov) – 1,5 hod 

Keď deti dosiahnu pokrok v individuálnych terapeutických sedeniach, je potrebné, aby porozumeli sociálnym pravidlám a normám, aby si rozvíjali sociálne zručnosti.
Väčšina detí sa chce prirodzene hrať s ostatnými deťmi, ale niektoré po dlhom pobyte v izolovanom prostredí nevedia ako na to. Nevedia, ako nadviazať konverzáciu, o čom hovoriť, sú nesmelé, bojazlivé, úzkostlivé, väčší kolektív ich znervózňuje, nedokážu sa adaptovať. Práve pre takéto detičky ponúkame:

Skupinové špeciálno- pedagogické vzdelávacie intervencie, kde sa naučíme rozvíjať sociálne zručnosti. V skupine je maximálne 5 detí, minimálne 3 deti. Skupiny sú tvorené podľa vývojovej úrovne dieťaťa a nie podľa veku. Pracujeme na sociálnych, komunikačných zručnostiach


Program 5: Školenie sociálnych zručností /13€ /45min
- hodiny sociálnych zručností sa poskytujú mladším aj školopovinným detičkám so špecifickými poruchami učenia, správania, koncentrácie, ale i detičkám nezaradeným, alebo detičkám , ktoré sa potrebujú socializovať. Naše skupiny sú starostlivo kreované tak, aby sme mali správnu zmes detí s rovnakou úrovňou vývojového rastu, ale aj aby sme dodržali motto nášho centra: bez rozdielu . Ak je to na začiatku potrebné, odporúčame dieťaťu, aby si na podporu komunikácie priviedlo vlastného komunikačného partnera (súrodenca, bratranca, kamaráta).
S rodičmi si spoločne zadefinujeme ciele, ktoré chceme spoločne dosiahnuť:

1. Naučíme sa hrať s ostatnými

Hra je silným katalyzátorom rozvoja v prvých rokoch života. Tým, že sa deti hrajú s ostatnými, sa učia vyjednávať, riešiť problémy, striedať sa, zdieľať a experimentovať.

2. Naučíme sa riešiť problémy

Keď má dieťa problém, namiesto ponúknutého riešenia ho naučíme, aby sa zúčastnilo na procese riešenia


3. Naučíme sa pomenovať pocity

Deti, ktoré sú vnímavé k emóciám okolo nich, sú tiež schopné lepšie vychádzať ostatnými.


4. Naučíme sa ako byť nápomocnýú/á

Byť užitočný pre iných si vyžaduje, aby deti nehľadeli na seba a poznali potreby druhých

5. Naučíme sa kontaktné zručnosti

Naučiť sa kontaktovať rovesníkov

Realizujeme školenia, workshopy pre pedagógov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, rodičov podľa potrieb tej ktorej školy, mimoškolského vzdelávacieho zariadenia

Prihlásenie