INPP

INPP

INPP

INPP metóda sa zameriava na odstránenie, resp. zmiernenie príčin neuromotorickej nezrelosti, ktorá je dôsledkom abnormálneho vývinu reflexov u malého dieťaťa. Pri normálnom vývine sú primitívne, primárne novorodenecké reflexy postupne nahradené posturálnymi v prvých rokoch života dieťaťa, pričom kľúčovým je práve prvý rok jeho života. Dlhodobé pretrvávanie primitívnych novorodeneckých reflexov bráni nástupu a rozvinutiu ďalších - posturálnych reflexov a táto skutočnosť negatívne ovplyvňuje činnosť celého centrálneho nervového systému/ CNS dieťaťa.
Metóda INPP je zacielená na odstránenie pretrvávajúcich primitívnych novorodeneckých reflexov a podporu rozvoja posturálnych reflexov.

Ako prebieha

Metóda je neinvazívna, bez používania liekov. Spočíva v jednoduchom, časovo nenáročnom niekoľkominútovom každodennom fyzickom cvičení dieťaťa. Cviky nie sú fyzicky náročné, vychádzajú z prirodzených pohybov dieťaťa po narodení. Tieto pohyby novorodenecké reflexy stimulujú, inhibujú a integrujú, pričom sa otvára priestor pre nástup zrelších posturálnych reflexov. Cvičebný program kopíruje prirodzený vývin reflexov, cvičenia stimulujú dozrievanie CNS, čo potom následne priaznivo ovplyvňuje celkový rozvoj dieťaťa.

Program je možné realizovať aj skupinovou formou vyškoleným odborníkom v podmienkach školy, pre ktoré je upravený ako školský intervenčný program. Deti, ktoré by mohli mať prospech z tejto metódy, sú identifikované skráteným diagnostickým postupom a následne cvičia spolu v skupine každý deň počas jedného školského roka. Cvičenie nezaberie viac ako 10-15 minút.

Pri akých ťažkostiach sa využíva?

Neuromotorická nezrelosť je často diagnostikovaná u detí :
- s poruchami správania
- s poruchami pozornosti
- s poruchami vývinu školských zručnosti ( poruchy učenia )
- s poruchami pohybového vývinu
- s poruchami vývinu reči
- s príznakmi pervazívnych vývinových porúch autistického spektra
- pri klientoch s úzskostnými poruchami
- u detí zo sociálne znevýhodneného prostrenia a málo podnetného prostredia

Prihlásenie