Terapia hrou

 

 

Už onedlho rozšírime služby nášho centra o nedirektívnu formu terapie : Terapia hrou.

Terapia hrou  je jemná nedirektívna práca s dieťaťom. Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie. V herničke sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. 

Počas terapie hrou terapeut vytvára bezpečné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne sa hrať. Hra je tu chápaná ako komunikačný prostriedok dieťaťa, ktorým vyjadruje svoje myšlienky, pocity, potreby a túžby.

Terapeut má možnosť zažívať svet dieťaťa a aktívne s ním zdieľať situácie, ktoré ho priviedli do terapie. Dáva mu dôležitú spätnú väzbu o jeho prežívaní, povzbudzuje ho k slobodnému prejavu bez vlastných komentárov a interpretácií. V herni sa dieťa učí zvládať reálne životné situácie. Využíva na to svoje prirodzené danosti a vnútorné zdroje, učí sa vnútornej sebaregulácii a sebakontrole.

Prihlásenie